Општа правна акта школе

 План и програм екскурзије ученика за школску  2020/2021. годину, 14. 09. 2020.

  Правилник о организацији рада и радних места, 14. 09. 2020.

 Статут ОШ „Иван Вушовић”, пречишћен текст 26. 02. 2019.

  Анекс 3 Статута ОШ „Иван Вушовић“, 13. 09. 2019. 

  Анекс 2 Статута ОШ „Иван Вушовић“, 25. 04. 2019. 

  Анекс 1 Статута ОШ „Иван Вушовић“, 25. 01. 2019. 

 Статут ОШ „Иван Вушовић”, 26. 02. 2019.

  Анекс Статута ОШ „Иван Вушовић“, 13. 09. 2018. 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о раду ОШ „Иван Вушовић“, 03. 04. 2018.

  Правилник о организацији рада и систематизацији радних места, 13. 09. 2019. 

  Анекс Правилника о организацији рада и систематизацији радних места, 19. 03. 2019.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о организацији рада и систематизацији радних места, 13. 09. 2018. 

 Правила понашања у ОШ „Иван Вушовић“, пречишћен текст, 25. 01. 2019.

 Правила понашања у ОШ „Иван Вушовић“, 25. 01. 2019.

 Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Иван Вушовић”, 25. 01. 2019.

 Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика, пречишћен текст, 28. 11. 2018.

  Анекс 2 Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

  Анекс 1 Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 28. 11. 2018.

  Анекс Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

 Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 28. 11. 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 03. 04. 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Програм о обучавању радника из области заштите од пожара, 08. 09. 2010.

  Етички кодекс ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ, 03. 04. 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Ученичког парламента, 28. 03. 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Школског одбора, 03. 04. 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Наставничког већа, 03. 04. 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Савета родитеља, 02. 04. 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе, 28. 06. 2018.

 Правилник о испитима у Основној школи ,,Иван Вушовић“ Ражањ, 03. 04. 2018.

Оставите одговор