Закон и прописи

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др. закони)

  Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др. закони), 14.02.2019.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др. закони)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 67/13)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16 и 45/2018)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС, бр. 68/18)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину

  Правилник о општинском савету родитеља, 14. 08. 2018.

  Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци, ученику и одраслом, 13. 09. 2018.

  Правилник о стандардима квалитета рада установе, 23. 07. 2018.  („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)

  Правилник о изменама и допунама  Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања, 16. 10. 2017.

  Програми за пети разред

  Правилник о упису ученика у средње школе („Службени гласник РС“, бр. 23/2018 и 30/ 2019)