Закон и прописи

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС”, бр. 11/2024)

Издавање дупликата јавних исправа у школи

Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон. 6/2020, 129/2021 и 92/2023)

Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013, 101/2017, 101/2019, 27/2018-др. закони и 129/2021)

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 109 од 19. новембра 2021.)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 10 од 9. фебруара 2024.)

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72 од 31. августа 2023)

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18)

Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018)

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС, бр. 68/18)

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2023/2024. годину

Правилник о општинском савету родитеља

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци, ученику и одраслом

Правилник о стандардима квалитета рада установе, 23. 07. 2018.  („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)

Правилник о упису ученика у средње школе („Службени гласник РС“, бр. 23/2023, 34/ 2023 и 26/2024)