Закон и прописи

Издавање дупликата јавних исправа у школи

Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон. 6/2020 и 129/2021)

Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013, 101/2017, 101/2019, 27/2018-др. закони и 129/2021)

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 109 од 19. новембра 2021.)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 34/2019, 59/2020 и 81/2020 од 05. 06. 2020. године)

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16 и 45/2018)

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18)

Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018)

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС, бр. 68/18)

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину

Правилник о општинском савету родитеља

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци, ученику и одраслом

Правилник о стандардима квалитета рада установе, 23. 07. 2018.  („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)

Правилник о упису ученика у средње школе („Службени гласник РС“, бр. 23/2018 и 30/ 2019)