Стручни тимови

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Јасмина Тодоровић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво – Анета Петровић

Стручни тим за инклузивно образовање – Сузана Тодоровић

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Предраг Барјактаровић

Тим за самовредновање рада школе – Бебица Спасић

Тим за професионални развој – Јелена Жикић

Тим за реализацију програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу” – Јасмина Јевтић

Тим за реализацију програма заштите животне средине – Слободанка Рогановић

Тим за реализацију програма здравствене заштите – Владимир Анђелковић

Тим за реализацију програма културних активности – Бебица Спасић

Тим за реализацију програма сарадње са локалном самоуправом – Душан Ракић

Тим за реализацију програма сарадње са породицом – Весна Столић

Тим за реализацију програма социјалне заштите ученика – Милица Динић

Тим за реализацију програма школског спорта и спортских активности школе – Душан Ракић

Тим за естетско уређење школе – Ђорђе Огњановић

Тим за реализацију плана прилагођавања новопридошлих ученика и наставника на нову средину – педагог школе и одељењске старешине

Тим за праћење пројеката – Милица Динић