Школа данас

     Основна школа „Иван Вушовић” данас је установа која обухвата подручја месних заједница: Браљина, Варош, Липовац, Мађере, Малетина, Послон, Чубура, Прасковче, Маћија, Церово, Црни Као, Рујиште, Шетка и Ражањ.

     Рад школе организује се у матичној школи у Ражњу – од првог до осмог разреда, и у издвојеним одељењима у Липовцу, Шетки, Прасковчу, Рујишту, Црном Калу и Мађеру где се настава изводи у комбинованим одељењима.

     У  матичној школи у Ражњу  ученици су  подељени  у  9  одељења од првог до осмог разреда. Школа  обухвата три објекта: школску зграду у којој се изводи настава, школску трпезарију и новоизграђену фискултурну салу. Школа је изграђена на повољном месту и подједнакој удаљености (око 250 м) од аутобуске станице, центра града, Дома културе, градске библиотеке и Дома здравља.

     Школска  зграда  има  16  учионица  које  се користе за извођење наставе и просторију за извођење наставе физичког васпитања у зимском периоду. Четири учионице су учионице опште намене и у њима се одвија разредна настава, а 11 учионица су уређене као специјализоване учионице за извођење предметне наставе – кабинет за математику, кабинет за српски језик, кабинет за биологију, кабинет за географију и историју, кабинет за техничко и информатичко образовање и технику и технологију, кабинет за ликовну културу, кабинет за музичку културу, кабинет за стране језике, кабинет за информатику, кабинет за физику и хемију и кабинет за шах. Једна учионица је опремљена за видео бимом и користи се по потреби. У једној просторији смештенa је библиотека. Шкпоска библиотека је опремљена скромним фондом књига, углавном школском лектиром. Једна просторија у приземљу опремљена је као ђачка соба  и у њој време проводе ученици који користе аутобуски превоз. Три просторије на првом спрату користи Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца за рад свог издвојеног одељеља у Ражљу. Музичка школа изводи наставу по завршетку редовне наставе наше школе.

     Поред  учионица  школски  простор  чине:  канцеларија директора, канцеларије службе рачуноводства, секретара школе и административног радника, канцеларија стручних сарадника, наставничка канцеларија; 3 помоћне просторије у којима су смештене архива и наставна средства; радионица и котларница, мокри чворови за наставнике и ученике. Око школе је двориште са зеленом површином.

     Све школске просторије у матичној школи греју се на сопствено централно грејање на течно гориво.

     У издвојеним одељењима изводи се разредна настава, у комбинацији два, три или четири разреда. Већина зграда у којима се изводи настава у издвојеним одељењима је у одличном стању и омогућава несметано извођење наставе. Издвојена одељења немају централно грејање и за огрев користе пећи на чврсто гориво. Сви ученици имају приступ пијаћој води, тоалетима и имају услове за прање руку.

     Школска зграда у Липовцу има једну учионицу, канцеларију наставника, једну просторију у којој се изводи настава физичког васпитања када су лоши временски услови и мокри чвор. Око школе је двориште са спортским тереном.

     У Мађеру, школска зграда има 2 учионице, канцеларију наставника и уређен мокри чвор. Око школе је уређен парк. Надомак школе се налази спортски терен који се користи за наставу физичког васпитања.

     Школу у Прасковчу чине две учионице, наставничка канцеларија и мокри чвор.

     Школска зграда у Рујишту има две учионице (једна се не користи), канцеларију наставника и помоћну просторију. У оквиру школског дворишта налази се спортски терен (бетониран, ограђен и осветљен).

     У Црном Калу постоје две учионице, канцеларија наставника, једна мања просторија и мокри чвор.

     У Шетки постоје две учионице, наставничка канцеларија и мокри чвор.

     Све школске зграде у издвојеним одељењима су окружене школским двориштима која су уређена и пуна зеленила.