Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума су:

 1. Драгана Живановић, директор школе
 2. Марина Цветковић, руководилац Стручног већа из области предмета уметности,  вештина и техничких наука
 3. Слободанка Рогановић, руководилац Стручног већа из области предмета природних вештина
 4. Јасмина Јевтић, руководилац Стручног већа из области предмета друштвених наука
 5. Горан Тодоровић, руководилац Стручног већа разредне наставе
 6. Снежана Радисављевић,  руководилац Стручног актива за развој школских програма
 7. Владимир Анђелковић, председник Стручног актива за развојно планирање
 8. Сузана Тодоровић, координатор Тима за инклузивно образовање
 9. Предраг Барјактаровић, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 10. Бебица Спасић, координатор Тима за самовредновање
 11. Јасмина Тодоровић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 12. Анета Петровић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 13. Јелена Жикић, координатор Тима за професионални развој
 14. Милица Динић, стручни сарадник – педагог
 15. Јована Крстић, стручни сарадник – библиотекар