Општа правна акта школе

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и директора у установи

Анекс Статута ОШ „Иван Вушовић” Ражањ, 12. 4. 2024.

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног односно хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима у ОШ „Иван Вушовић” у Ражњу

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Издавање дупликата јавних исправа у школи

Анекс Статута ОШ „Иван Вушовић” у Ражњу, 30. 1. 2024.

Статут ОШ „Иван Вушовић” у Ражњу

Информатор о раду ОШ „Иван Вушовић” Ражањ

Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања

Правилник о организацији рада и систематизацији радних места

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о раду ОШ „Иван Вушовић” у Ражњу

Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у школи

Правилник о канцеларисјком и архивском пословању

План и програм екскурзије ученика за школску  2022/2023. годину

Правила понашања у ОШ „Иван Вушовић“

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Иван Вушовић”

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 03. 04. 2018.

Програм о обучавању радника из области заштите од пожара, 08. 09. 2010.

Етички кодекс ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ, 03. 04. 2018.

Пословник о раду Ученичког парламента, 28. 03. 2018.

Пословник о раду Школског одбора, 03. 04. 2018.

Пословник о раду Наставничког већа, 03. 04. 2018.

Пословник о раду Савета родитеља, 02. 04. 2018.

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе, 28. 06. 2018.

Правилник о испитима у Основној школи ,,Иван Вушовић“ Ражањ, 03. 04. 2018.

Оставите одговор