Општа правна акта школе

 Статут ОШ „Иван Вушовић”, 26.02.2019.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о раду ОШ „Иван Вушовић“, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о организацији рада и систематизацији радних места, 13.09.2018. 

 Правила понашања у ОШ „Иван Вушовић“, 25.01.2019.

 Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Иван Вушовић”, 25.01.2019.

 Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 28.11.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Програм о обучавању радника из области заштите од пожара, 08.09.2010.

  Етички кодекс ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ, 03.04.2018. год.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Ученичког парламента, 28.03.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Школског одбора, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Наставничког већа, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Савета родитеља, 02.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе, 28.06.2018.

 Правилник о испитима у Основној школи ,,Иван Вушовић“ Ражањ, 03.04.2018.

Оставите одговор